Category Archives: Навчальна ВР

Соціально-психологічна служба

Соціально-психологічна служба в навчальному закладі є складовою частиною системи охорони фізичного і психічного здоров′я учнів і діє з метою виявлення та створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості, забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу.

Навіщо дітям потрібні психологи?

Read more… →

Навчально-виробнича робота

Навчально-виробничий процес у ДНЗ «ПТУ №14 м. Нова Каховка» здійснюється відповідно до  робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно- технічної та загальної середньої освіти. Зміст та обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами училища. Навчання здійснюється за державними стандартами професійно-технічної освіти. Очолює навчально-виробничу роботу в училищі Литвиненко Анатолій Олександрович.

Для учнів, які навчаються на базі неповної середньої освіти, професійно- технічна освіта включає природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку.  Для учнів, які навчаються на базі повної середньої освіти, професійно- технічна освіта включає фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку.

Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання у майстерні училища, виробничого навчання на виробництві чи у сфері послуг, виробничої практики на виробництві чи у сфері послуг. Обсяги кожної підготовки визначаються освітньо-кваліфікаційною характеристикою, кваліфікаційним рівнем випускника. Для практичного закріплення знань, умінь і навичок, що одержані в процесі еоретичного і практичного навчання, наприкінці  навчання за певним рівнем  кваліфікації (розрядом) проводиться виробнича практика на підприємстві (на одержання кваліфікаційного розряду).

Керує організацією виробничого навчання в майстернях та на підприємствах старший майстер Кармановська Тетяна Миколаївна.

Під час виробничої практики на підприємстві учні ведуть щоденник у якому її керівник оцінює виконання навчально-виробничих робіт та по її закінченню робить загальний висновок про результати практики. За виконані роботи учнями під час  виробничого навчання чи  виробничої практики на виробництві здійснюється оплата праці. З нарахованих учням коштів 50 відсотків отримують учні, а 50 відсотків перераховується на рахунок училища для здійснення його статутної діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи. Чергування теоретичного і виробничого навчання визначено, виходячи із вимог реалізації міжпредметних зв’язків, етапності навчання. Максимальне тижневе навантаження учня не більше 36 академічних годин, при денному навантаженні не більше 8 академічних годин (одна академічна година – 45 хвилин) . Тривалість виробничого навчання складає 6 академічних годин на день. Кількість годин на тиждень складає 35, якщо виробниче навчання проводиться 2 дні на тиждень, відповідно 34 години, якщо виробниче навчання складає 3 дні на тиждень. Виробнича практика складає 35 годин на тиждень,  тривалість навчального року – 40 тижнів. Відвідування занять учнями є обов’язковим. Тривалість перерв між заняттями 10 хвилин. Велика перерва між четвертим та п’ятим уроком 20 хвилин.

%d bloggers like this: